تاریخچه سینماآزادی ارومیه

سینما آزادی ارومیه دارای یک سالن و 750 صندلی است.

جزئیات پروژه

در فاز نخست طرح توسعه سالن‌های سینمایی این سالن به یک پردیس 7 سالنه با 531 صندلی تبدیل شد که این روزها در حال بازسازی است و به زودی از آن رونمایی خواهد شد.

نام پروژه سینما آزادی ارومیه
تاریخ شروع پروژه 1399/3/12
تعداد سالن و صندلی 7سالن و531 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1400/12/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی