تاریخچه سینما آزادی بروجرد

این سینما یک سالن و 550 صندلی داشت.

جزئیات پروژه

در فاز سوم طرح توسعه موسسه بهمن سبز قرار است تبدیل به یک پردیس سینمایی با هفت سالن و 760 صندلی شود.

نام پروژه سینما آزادی بروجرد
تاریخ شروع پروژه 1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 7سالن و 760صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1401/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی