تاریخچه سینما آفریقا مشهد

جزئیات پروژه

این سینما در فاز نخست طرح توسعه مورد بازسازی قرار گرفت و تبدیل به یک پردیس سه سالنه با 950 صندلی شد.

نام پروژه سینما آفریقا مشهد
تاریخ شروع پروژه 1400/1/12
تعداد سالن و صندلی 3سالن و 950صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1400/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی