تاریخچه سینما ایران ارومیه

«سینما ایران» باسابقه‌ترین سینمای فعال ارومیه در سال ۱۳۳۳ با یک سالن و 1020 صندلی افتتاح شد.

جزئیات پروژه

این سینما در سال ۱۳۹۸ مورد بازسازی قرار گرفت و با نوسازی سالن یک و اضافه شدن یک  سالن جدید تبدیل به پردیس 2 سالنه شد. این سینما در حال حاضر با ظرفیت 1011صندلی میزبان مخاطبان است.

نام پروژه سینما ایران ارومیه
تاریخ شروع پروژه 1398/7/12
تعداد سالن و صندلی 2سالن و 1011صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1398/10/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی