تاریخچه سینما بهار گز

پیش از این ساختمان دانشکده هنر بود و از سال ۱۳۹۳ در اختیار حوزه هنری قرار گرفت. همان زمان حوزه هنری  وارد مرحله بازسازی این ساختمان شد و پس از هشت ماه در سال ۱۳۹۴ با یک سالن و گنجایش ۲۹۷ نفر مورد بهره برداری قرار گرفت.

جزئیات پروژه

در سال ۱۳۹۸ بواسطه حضور موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز، بار دیگر این سالن سینمایی مورد بازسازی قرار گرفت و در نهایت تبدیل به یک پردیس سینمایی با سه سالن و ظرفیت‌ ۳90 نفر رسید.

نام پروژه سینما بهار گز
تاریخ شروع پروژه 1398/12/12
تعداد سالن و صندلی 3سالن و 390صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1399/3/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی