بهمن اصفهان

در سال ۱۳۹۶  همزمان با شروع عملیات نوسازی پردیس سینمایی ساحل اصفهان در فاز نخست توسعه،  احداث این سینما را در شرق اصفهان و در منطقه خوراسگان شروع کرد.

جزئیات پروژه

این سینما با دو سالن و 360 صندلی در حال خدمت رسانی به مخاطبان است.

نام پروژه سینما بهمن اصفهان
تاریخ شروع پروژه 1398/11/12
تعداد سالن و صندلی 2سالن و 360 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1398/12/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی