تاریخچه سینما بهمن سبزوار

سینما بهمن سبزوار یکی دیگر از سینماهای بهمن سبز است که در طرح توسعه مورد بازسازی قرار گرفته است.

این سینما پیش از این یک سالن و436 صندلی داشت.

جزئیات پروژه

این سالن سینمایی که درحال بازسازی است قرار است به یک پردیس 5 سالنه با 471 صندلی تبدیل شود.

نام پروژه سینما بهمن سبزوار
تاریخ شروع پروژه 1399/3/12
تعداد سالن و صندلی 5سالن و 471صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1401/3/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی