ساحل اصفهان

پردیس سینمایی ساحل اصفهان از آبان ماه سال ۹۶ جهت بازسازی تعطیل شد و پس از گذشت یک سال، از آذر ماه ۱۳۹۷ مجددا آغاز به کار کرد. این پردیس سینمایی در ابتدا یک سالن و 604 صندلی داشت.

جزئیات پروژه

پس از بازسازی تبدیل به یک پردیس ۹ سالن و حدود ۱۰۰5 صندلی به همراه یک  سینمای روباز بدون سقف شد.
دو سالن سینمایی این پردیس برای نخستین بار در سطح کشور ویژه کودکان و سینمای انیمیشن طراحی شده است.

نام پروژه سینما ساحل اصفهان
تاریخ شروع پروژه 1396/8/12
تعداد سالن و صندلی 9سالن و 1005صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1397/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی