سینما سپهر ساری

درباره سینما

  • آدرس: ساري، خیابان فردوسی

  • تاریخچه

سینما سپهر سال 1345 به صورت شرکت سهامی تاسیس شد و  آقایان روشانی ، واثقی، ایزدپناه و ابوالفضل ظاهری باخرید اکثرسهام به عنوان مالک سینما معرفی شدند.
بامهاجرت برخی از این افراد درسال 1376 حوزه هنری باخرید 3 سینمای ساری مالک سینماها شد. این سینما با 1214 صندلی و یک سالن درسال 1385 توسط موسسه بهمن سبز بازسازی شد و به عدد 985 صندلی رسید.

پس از آن درسال 1398 در فاز دوم بازسازی‌ها، درطبقه فوقانی یک سالن دیگر  با ظرفیت  62 صندلی افزوده شد.

دسترسی 75%
سرویس دهی 72%
کیفیت صدا 90%
کیفیت تصویر 85%
  • 09136005430

کیفیت

امکانات 80%
تمیزی 95%
کیفیت تصویر 80%
کیفیت سالن 85%
  • 031-32223108