تاریخچه سینما آزادی آبادان

این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.

این یک متن تستی استاین یک متن تستی استاین یک متن تستی استاین یک متن تستی استاین یک متن تستی است.

جزعیات پروژه

این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.این یک متن تستی است.

این یک متن تستی استاین یک متن تستی استاین یک متن تستی استاین یک متن تستی استاین یک متن تستی است.

نام پروژه سینما آزادی آبادان
تاریخ شروع پروژه 1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 10سالن و 500 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1398/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی