تاریخچه سینما شاهد تهران

این سینما دارای سه سالن با ظرفیت 864 صندلی بود.

جزئیات پروژه

قرار است در فاز دوم طرح توسعه به یک پردیس پنج سالنه با 569 صندلی تبدیل شود.

نام پروژه سینما شاهد تهران
تاریخ شروع پروژه 1400/8/12
تعداد سالن و صندلی 5 سالن و 569صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1400/11/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی