تاریخچه سینما فلسطین همدان

جزعیات پروژه

این پردیس سینمایی در فاز نخست طرح توسعه بار دیگر مورد بازسازی واقع شد و این بار با سه سالن و 385 صندلی فعالیت خود را از سر گرفت.

نام پروژه سینما فلسطین همدان
تاریخ شروع پروژه 1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 3 سالن و 385 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1398/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی