تاریخچه سینما قدس زنجان

موسسه بهمن سبز حوزه هنری قرار است به زودی در شهر زنجان سینما قدس را در فاز سوم طرح توسعه رونمایی کند.

جزئیات پروژه

این سینما  در مرحله طراحی قرار دارد.

نام پروژه سینما قدس زنجان
تاریخ شروع پروژه 1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 0سالن و 0 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1000/7/1

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی