تاریخچه سینما مهرمادر دزفول

شهر دزفول در فاز سوم طرح توسعه سینماهای بهمن سبز به یک پردیس مجهز خواهد شد.

جزئیات پروژه

در این طرح یک پردیس 5 سالنه با 475 صندلی بازسازی خواهد شد.

نام پروژه سینما مهرمادر دزفول
تاریخ شروع پروژه 1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 5سالن و 475صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1401/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی